Financijski izvještaj udruge Naš Hajduk za 2017. godinu

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Propisana Financijska izvješća Udruge za 2017. godinu:

  1. Bilanca

  2. Izvještaj o prihodima i rashodima

Kratke bilješke uz Financijske izvještaje:

Za Udrugu Naš Hajduk 2017. godina je i u financijskom smislu bila uspješna. Ukupni prihodi iznosili su 4.693.653,00 kn, a rashodi 1.464.776,00 kn. U 2017. godini godišnja otplatna rata prema Tommy d.o.o. za dionice je podmirena u ugovorenom iznosu od 3.539.500,00 kn. Na dan 31.12.2017 iznos koji predstavlja zajam Hajduku iznosi 4.954.266,00 kn, a odnosi se na višak prihoda od članarina.

Bilješke uz pojedine pozicije bilance na dan 31.12.2017. godine

Ukupan iznos dugotrajne imovine se odnosi na postrojenja i opremu u vrijednosti 50.996,00 kn, što uz Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine (amortizacija) od 18.509,00 kn, rezultira vrijednošću ukupne dugotrajne imovine u iznosu od 32.487,00 kn.

Kratkotrajna imovina na dan 31.12.2017. godine iznosi 33.735,00 kn, a odnosi se na zalihe knjige “Bili dres u boji“ u sklopu projekta „Za sva vremena“.

Stavka „Zajmovi pravnim osobama“ iznosi 4.954.266,00 kn, a se odnosi na višak prihoda od članarina koji je pozajmljen Hajduku.

Novac na računima i u blagajni na dan 31.12.2017. godine iznosi 1.637.011,00 kn, od toga na glavnom žiroračunu 144.753,00kn, na inozemnom računu (PayPal) 88.067,00 kn, na blagajni 19.481,00 kn, te novčana sredstva na projektnim računima 1.384.710,00 kn. Dionice i udjeli u glavnici su i dalje najveća stavka Bilance, a odnose se na dionice društva HNK Hajduk š.d.d. Split u iznosu od 35.395,269,00 kn (što predstavlja 24,53% udjela) te društva Naš Hajduk 2011 d.o.o. u iznosu od 20.000,00kn. Društvo Naš Hajduk 2011 d.o.o. osnovano je po naputku Središnjeg ureda porezne uprave neprofitnim organizacijama, a služi za obavljanje komercijalne djelatnosti (npr. prodaja ulaznica).

U Pasivi je vidljivo stanje obveza Udruge na dan 31.12.2017. godine. Obveze prema dobavljačima iznose 147.729,00kn. Najveći dio se odnosi na poštanske usluge (pisma sa čestitkom i uplatnicom za obnovu članstva za 2018. godinu), na trošak izrade preklopnog omota za članske iskaznice 2018. godine, te troškovi projekta „Za sva vremena“ vezani za dodatne dekorativne kutije zahvale (naručivanje prema procjeni potrebe). Sve obaveze Udruge s kraja 2017. godine su podmirene kroz siječanj i veljaču 2018. godine.

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja iznose 416.330,00 kn. Ovdje se radi o unaprijed naplaćenim članarinama za 2018. godinu s obzirom da je učlanjivanje započelo 21.12.2017. godine. Oni postaju prihod u 2018. godini.

Obveze za radnike (38.740,00 kn) se odnose na plaće za mjesec prosinac koje su isplaćene početkom siječnja 2018. godine.

Obveze za zajmove (Tommy  d.o.o.) na dan 31.12.2017. godine iznose 31.855.000,00 kn, odnosno ukupna obveza za otplatu dionica (u odnosu na prethodnu godinu) je smanjenja plaćanjem  jedne godišnje od deset dogovorenih godišnjih otplatnih rata u iznosu od 3.539.500,00 kn.

Bilješke uz pojedine pozicije Prihoda i Rashoda

Ukupni prihodi na dan 31.12.2017. godine su iznosili 4.693.653,00 kn. Prihodi od članarina su smanjeni u odnosu na 2016. godinu, te iznose 2.993.450,00 kn. Prihodi od projekta „Ili jesmo ili nismo“ iznose 199.994,71 kn, dok prihodi od projekta „Za sva vrimena“ iznose 1.495.695,58 kn.     

Što se tiče rashoda, značajnije stavke su:

– Plaće zaposlenika (uključeni doprinosi i porezi) – iznose  461.131,00 kn. Razlog povećanja u odnosu na 2016. godinu je taj što je u 2016. godini Odjel za članstvo pod udrugom Naš Hajduk krenuo s radom od 01.05.2016. godine dok u 2017. godini je trošak zaposlenika svih 12 mjeseci.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa – iznose 101.257,00 kn, te se odnose na plaćene autorske honorare (uključeni doprinosi i porezi) nagrađenim autorima iz natječaja „Tematskog parka“ te autoru monografije iz projekta „Za sva vremena“.

Troškovi telefona, pošte i prijevoza –  iznose 134.142,00 kn, a najveći dio čini trošak slanja uplatnica i čestitki za 2018. godinu članovima Udruge.

–  Trošak računalnih usluga (101.947,00kn) – odnosi se na korištenje i održavanje usluge web učlanjivanja i usluge razvoja i  implementacije softwerskog rješenja „Salesforcea“ za potrebe članstva.

Intelektualne i osobne usluge (88.869,00kn)  –  odnose se na usluge računovodstva, revizije, student servisa i zaštite na radu.

Ostale usluge – iznose iznose 137.097,00 kn, a odnose se na grafičke i tiskarske usluge, catering, usluge čišćenja…

– Zakupnine i najamnine – iznose 76.527,00 kn, odnosi se na najam prostora na Poljudu.

Ukupni Financijski rashodi –  iznose 40.282,00 kn, a najveći dio se odnosi na troškove bankarskih usluga, troškove platnog prometa.

Trošak donacije (218.782,00 kn) –  najvećim dijelom vezan za projekt „Za sva vremena“. Radi se o troškovima tiskanja knjige (monografije) „Bili dres u boji“ te malim škatulama sa pripadajućim bedžom koje predstavljaju zahvalu donatorima.

Ukupno rashodi na dan 31.12.2017. godine iznose 1.464.776,00 kn.

Udruga je 2017. godinu završila s viškom prihoda od 3.228.877,00 kn. Preneseni višak iz 2016. godine iznosi 6.369.395,00 kn, što ukupno predstavlja 9.598.272,00 kn.

Udruga je s 31.12.2017. imala zaposleno ukupno 5 radnika.

Na kraju ovih kratkih bilješki napominjemo da će Financijski izvještaji biti detaljnije objašnjeni na skupštini Udruge.

Pročitajte još:

>> Financijski izvještaj udruge Naš Hajduk za 2016. godinu