Financijski izvještaj udruge Naš Hajduk za 2018. godinu

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

Propisana Financijska izvješća Udruge za 2018. godinu:

 1. Bilanca

 2. Izvještaj o prihodima i rashodima

Bilješke uz Račun dobiti i gubitka

Udruga 2018. godinu završava s realiziranim prihodima u iznosu od 7.604.804,00 kn dok su za isto razdoblje rashodi iznosili 1.637.864,00 kn. Slijedom navedenog rezultat je godine višak prihoda u iznosu od 5.966.940,00 kn.

Dvije su temeljne sastavnice prihoda Udruge – prihodi od članarina te prihodi od donacija. Stavka prihod od članarina za predmetnu godinu iznosi 3.057.610,00 kn, što čini neznatan rast u odnosu na godinu prije kada je iznosila 2.993.450,00 kn. Prihod od članarina ujedno čini 40 % cjelokupnog ostvarenog prihoda Udruge u 2018. godini. Važno je napomenuti kako Udruga ne raspolaže sredstvima uplaćenima na ime članarina, već se iste uplaćuju direktno na račun HNK Hajduk š.d.d., koji njima raspolaže sukladno svojim financijskim potrebama. Dio sredstava povlači se za potrebe financiranja Odjela za članstvo te svih troškova koji su vezani za članstvo.

Prihod od donacija iznosi 4.532.005,00 kn, što čini 59 % svih prihoda Udruge. U odnosu na 2017. godinu kada je iznosila 1.695.959,00 kn, ova sastavnica bilježi znatan porast. Glavni razlog porasta ove stavke povećanje je prihoda od donacija od građana i kućanstava, koje u predmetnoj godini iznose 2.455.401,00 kn, a rezultat su kontinuiranih aktivnosti Udruge, primarno kroz donatorski projekt ”Za sva vrimena”. Nadalje, ostvaren je i znatan prihod od donacija na stavci prihodi od trgovačkih društava u iznosu od 1.800.000,00 kn zahvaljujući donaciji trgovačkog društva Tommy d.o.o. Treća bitna sastavnica prihoda od donacija svakako su prihodi od donacija iz državnog proračuna, koji iznose 276.604,00 kn, a ostvareni su povlačenjem sredstava iz EU fondova na ime projekta „(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja“ (ukupna vrijednost projekta: 1.102.880,00 kn).

Rashodi godine ostvareni su na spomenutoj razini od 1.637.864,00 kn te ujedno predstavljaju porast u odnosu na 2017. godinu kada su iznosili 1.464.776,00 kn.

Rashodi za radnike iznose 550.610,00 kn, što čini 33 % svih rashoda Udruge. Ova stavka odnosi se na redovna primanja zaposlenika Udruge uključujući sva porezna davanja te davanja za doprinose. Ona bilježi porast u odnosu na 2017. zbog početka projekta „(Hajdučkom) suradnjom i volonterstvom do društvenog razvoja“. Naime, u okviru projekta Udruga je zaposlila dvije nove osobe za njegovu provedbu. Troškovi plaća za navedene financiraju se iz sredstava provedbe navedenog EU projekta, a njihovo zaposlenje predviđeno je samom prijavom projekta.

Materijalni rashodi, koji iznose 962.388,00 kn, najznatnija su sastavnica rashoda Udruge (58 % svih rashoda). Unutar ove grupe rashoda vrijedi istaknuti ukupno pet stavki koje su svojim iznosima znatnije:

 

 • Ostale usluge, koje iznose 209.069,00 kn, a odnose se na grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja i sl. Konkretno, ovdje se nalaze troškovi tiskanja članskih iskaznica za 2019., etui-umetaka za članske iskaznice, troškovi izrade zahvalnica za donatore u okviru projekta „Za sva vrimena“ (tuba ZSV, poster-fotografija „Stari Plac“, A4 zahvalnica za donatore 1. godine projekta) te troškovi tiskanja materijala za potrebe EU projekta. U okviru je ove stavke i naknada autorima rješenja tematskog parka za izvedbenu fazu projekta. Detaljna specifikacija ove grupe rashoda:
 • Grafičke i tiskarske usluge 136.359,00 kn
  – tisak pisma/uplatnice – početak učlanjenja 43.624,60 kn
  – izrada članskih iskaznica za 2019. + etui 32.021,42 kn (dodatno 26.108,60 kn u 2019.)
  – outdoor rupičasta naljepnica – Odjel za članstvo 9.412,50 kn
  – letci i ostali promotivni materijali „Za sva vrimena“ 17.351,00 kn
 • Ostale usluge 34.439,00 kn
 • Troškovi za tematski park 34.375,00 kn (naknada autorima za projekt izvedbe)
 • Usluga cateringa 2.896,00 kn
 • Usluge čišćenja i pranja 1.000,00 kn
 • Intelektualne i osobne usluge, koje iznose 195.414,00 kn, a odnose se na usluge računovodstva, revizije, studentskog servisa i zaštite na radu te savjetovanje u sklopu EU projekta financirano iz EU sredstava. Ova je stavka predviđena samim EU projektom kao nužna za dobivanje sredstava. Razrada ove grupe rashoda glasi:
 • Ostale intelektualne usluge (EU savjetovanje) 60.375,00 kn
 • Računovodstvene i revizorske usluge 71.875,00 kn
 • Usluge agencija, studentskog servisa 31.876,00 kn
 • Troškovi Odjela za članstvo 14.398,00 kn
 • Zaštita na radu 1.755,00 kn
 • Usluge odvjetnika 135,00 kn
 • Računalne usluge u iznosu od 179.817,00 kn, ostvarene upotrebom i održavanjem usluge učlanjivanja putem interneta te usluge razvoja i implementacije softverskog rješenja „Salesforce“ za potrebe članstva. Specifikacija je sljedeća:
 • Usluge razvoja softvera 135.018,00 kn (SalesForce naknade)
 • Usluge korištenja web shopa 27.901,00 kn (troškovi učlanjenja putem interneta)
 • Usluge ažuriranja računalnih programa 15.133,00 kn
 • Ostale računalne usluge 1.765,00 kn
 • Usluge telefona, pošte i prijevoza iznose 148.589,00 kn, a najveći dio čini trošak slanja uplatnica i čestitki za 2019. godinu članovima Udruge. Razrada je:
 • Poštarina, pisma, tiskanice 136.249,00 kn
  – slanje pisma/uplatnica – početak učlanjivanja 2019. godine 74.264,20 kn
  – ostale usluge poštarine tijekom 2018. godine 61.984,80 kn
 • Usluge telefona 7.360,00 kn
 • Usluge interneta 4.980,00 kn
 • Zakupnine i najamnine iznose 106.029,00 kn, a ostvaruju se plaćanjem najma prostora Odjela za članstvo na Poljudu i manje prostorije ispod istočne tribine Poljuda.
 • Zakupnina za građ. objekte 73.872,00 kn
 • Zakupnina za EU projekt-DKU 20.000,00 kn
 • Najamnine za opremu 9.925,00 kn
 • Rent a car za terenske akcije Odjela za članstvo 2.232,00 kn

Financijski rashodi Udruge iznose 49.749,00 kn, a najveći dio ove grupe rashoda odnosi se na troškove platnog prometa i bankarskih usluga.

Rashod donacija Udruge iznosi 48.658,00 kn, a ostvaren je donacijama Udruge prema trećim osobama (zahvale donatorima u sklopu projekta „Za sva vrimena“)

Amortizacija u predmetnoj godini iznosi 26.459,00 kn.

Bilješke uz Bilancu

Ulaganje u dugotrajnu imovinu kroz 2018. godinu iznosilo je 54.695,00 kn, a odnosi se na kupnje pisača, laptopa i projektora.

Slijedom povećanja vrijednosti imovine rasla je i amortizacija, tj. umanjenje vrijednosti (ispravak) iste za 26.459,00 kn. Ukupna neto vrijednost proizvedene dugotrajne imovine kojom Udruga raspolaže na kraju 2018. godine iznosi 60.724,00 kn.

Proizvedena kratkotrajna imovina na dan 31. 12. 2018. iznosila je 12.989,00 kn, a odnosi se na zalihe knjige „Bili dres u boji“ u sklopu projekta „Za sva vrimena“. Ona se smanjila za 20.746,00 kn, što predstavlja vrijednost podijeljenih knjiga u sklopu projekta „Za sva vrimena”.

Novac na računima i u blagajni na dan 31. 12. 2018. iznosi 1.957.039,00 kn, od toga na glavnom žiroračunu 175.302,00 kn, na inozemnom računu (PayPal) 221.963,00 kn, na blagajni 5.367,00 kn te na projektnim računima 1.554.407,00 kn.

Stavka zajmovi pravnim osobama iznosi 7.028.218,00 kn, a odnosi se na članarine koje je Hajduk zadržao za svoje potrebe i knjigovodstveno se vodi kao zajam od udruge Naš Hajduk. U odnosu na proteklu godinu narastao je za 2.073.952,00 kn.

Dionice i udjeli u glavnici i dalje su najveća stavka Bilance, a odnose se na dionice društva HNK Hajduk š.d.d. Split u iznosu od 35.395,269,00 kn (što predstavlja 24,53% udjela) te društva Naš Hajduk 2011 d.o.o. u iznosu od 20.000,00 kn. Društvo Naš Hajduk 2011 d.o.o. osnovano je još 2017. po naputku Središnjeg ureda porezne uprave neprofitnim organizacijama, a služi za obavljanje komercijalne djelatnosti (npr. prodaja ulaznica).

U pasivi je vidljivo stanje obveza Udruge na dan 31. 12. 2018. Obveze prema dobavljačima iznose 136.228,00 kn. Najveći se dio odnosi na poštanske usluge (pisma s čestitkom i uplatnicom za obnovu članstva za 2019. godinu).

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja iznose 732.784,00 kn. Ovdje se radi o unaprijed naplaćenim članarinama za 2019. godinu s obzirom na to da je učlanjivanje započelo 21. 12. 2018. Oni postaju prihod u 2019. godini.

Obveze za radnike (46.333,00 kn) odnose se na plaće za mjesec prosinac, koje su isplaćene početkom siječnja 2019. godine.

Obveze za zajmove (Tommy d.o.o.) na dan 31. 12. 2018. iznose 28.021.042,00 kn, odnosno ukupna obveza za otplatu dionica (u odnosu na prethodnu godinu) smanjena je plaćanjem jedne od deset dogovorenih godišnjih otplatnih rata u iznosu od 3.834.458,00 kn.

Na kraju bilješki napominjemo da će Financijski izvještaji biti prezentirani i na ovogodišnjoj skupštini Udruge, a zainteresirani članovi dodatna pitanja mogu postaviti i na mail info@nashajduk.hr.

Pročitajte još:

>> Financijski izvještaj udruge Naš Hajduk za 2017. godinu