Javni poziv za iskazivanje interesa – suradnja na projektima prodaje turističkih aranžmana

WhatsApp
Telegram
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Facebook

UDRUGA NAŠ HAJDUK

objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

Suradnja na projektima prodaje turističkih aranžmana

 

 1. Opći podaci o naručitelju

Naziv:                          Udruga Naš Hajduk

Sjedište:                      Zrinsko-Frankopanska 17, 21 000 Split

OIB:                             94840720718

Odgovorna osoba:      Petar Vidović

E-mail:                         info@nashajduk.hr

 1. Kratak opis projekta

Cilj projekta je ugovaranje i suradnja na projektima koji uključuju prodaju turističkih aranžmana na području grada Splita za 2018. godinu. Konačni cilj projekta je razvoj turističkih aranžmana koji bi klijentima ponudili jedinstveni doživljaj grada Splita s naglaskom na povezanost s nogometnim klubom „Hajduk“ i njegovim navijačima. Interaktivnim pristupom klijentima bi se, osim povijesnih događaja vezanih za klub i grad, prikazala i prenijela „živa emocija“ vezana za grad i nogometni klub koja je sama po sebi jedinstvena turistička atrakcija.

 1. Dokazi sposobnosti – neobvezujući uvjeti

 • Izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra

Gospodarski subjekt dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana iz kojeg je vidljivo da je registriran za izvršenje predmeta poziva. Navedeno gospodarski subjekt dokazuje sa izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Traženi dokazi koje gospodarski subjekt dostavlja u prijavi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

 • Prodajno mjesto

Gospodarski subjekt dokazuje posjedovanje prodajnog mjesta u centru grada Splita. Kao prihvatljivo prodajno mjesto naručitelj će prihvatiti turističke štandove, info punktove te poslovne urede (poslovnice). Gospodarski subjekti traženu sposobnost dokazuju dokumentacijom iz koje će biti jasno vidljivo:

 • izgled prodajnog mjesta (slika štanda/punkta/poslovnice),
 • lokacija prodajnog mjesta (slika/prospekt s označenom lokacijom prodajnog mjesta na karti grada Splita).
 1. Isključujući uvjeti

Naručitelj neće uzimati u obzir prijave gospodarskih subjekata:

 • ako gospodarski subjekt nije registriran za djelatnost koja je predmet nabave,
 • ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena za njegovo zakonsko zastupanje pravomoćno osuđena za kazneno djelo sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupcije, prijevare, terorizma, financiranja terorizma, pranja novca, dječjeg rada ili drugih oblika trgovanja ljudima,
 • ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja,
 • ako je lažno predstavio ili pružio neistinite podatke u vezi s uvjetima koje je naručitelj naveo kao razloge za isključenje ili uvjete kvalifikacije,
 • ako je u stečaju, insolventan ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima,
 • ako je u posljednje dvije godine do početka postupka učinio težak profesionalni propust koji se može dokazati na bilo koji način.

Naručitelj prihvaća kao dokaz da se gospodarski subjekt ne nalazi u jednoj od situacija ranije navedenih potpisanu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta koja se dostavlja u prijavi (PRILOG II), uz mogućnost provjere podataka.

 1. Rok za dostavu i način dostave prijava

Rok za dostavu prijava je 21. lipnja 2018. Godine do 17:00 sati. Prijava se dostavlja putem elektroničke pošte na adresu info@nashajduk.hr sa naslovom „Prijava za suradnju na projektima prodaje turističkih aranžmana“.

Prijava se dostavlja na Prijavnom listu koji se nalazi u privitku ovog Poziva, a koji je potrebno u cijelosti ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Prijava se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a treba sadržavati:

 • Prijavni list – PRILOG I,
 • Izjava o uvjetima isključenja – PRILOG II,

Neobvezujući uvjet:

 • Dokaze sposobnosti:
  • izvod iz sudskog registra ili jednakovrijedni dokument,
  • dokumentacija prodajnog mjesta.

Naručitelj može odbiti prijavu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve prijave i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena prijava ne odgovara svrsi nabave ili u drugim opravdanim slučajevima prema odluci Naručitelja.

 1. Osoba zadužena za kontakt sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Ivan Perišić, e-mail: ivan.perisic@nashajduk.hr; info@nashajduk.hr

 1. Obavijest o rezultatima provedenog postupka

Na temelju rezultata pregleda prijava od strane ovlaštenih osoba za provedbu postupka, Naručitelj će putem elektroničke pošte obavijestiti zainteresirane gospodarske subjekte o daljnjim fazama realizacije projekta.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu prijavu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema zainteresiranim gospodarskim subjektima.

U Splitu, 15. lipnja 2018. godine

Udruga Naš Hajduk

Prilozi Pozivu za iskazivanje interesa:

1. Prijavni list (PRILOG I),

2. Izjava prijavitelja (PRILOG II).